Når man er bosat i Frankrig og dermed fuldt skattepligtig i Frankrig, skal man betale sociale skatter (prélèvements sociaux) af stort set hele sin indkomst i Frankrig. De sociale skatter opkræves med en fast sats på 15,5 % af hele ens indkomst.

Er man modtager af social pension (folkepension eller førtidspension) fra Danmark eller et andet EU-land bortset fra Frankrig, har man dog hidtil været fritaget for at betale sociale skatter af udbetalingen af sine danske sociale pensioner, tjenestemandspensioner og pensioner med tilknytning til et arbejdsforhold, hvor pensionen betales af ens arbejdsgiver helt eller delvist.

Derimod har man hidtil skullet betale sociale skatter af sine privat tegnede livsvarige pensioner, som ikke har nogen relation til et arbejdsforhold (rentes viagères à titre onéreux) samt af de kapitalindkomster, som indgår under betegnelsen ”capitaux mobiliers” i Frankrig, det vil sige privattegnede ratepensioner, renteindtægter, aktieudbytter, kapitalvindingsskat (impôt de plus-value) m. v.

I medfør af EU-forordning nummer 1408/71 af 14. juni 1971 skal man kun betale til et sygesikringssystem i et enkelt medlemsland. Er man bosat i Frankrig og modtager af dansk social pension, belaster man ikke det franske sygesikringssystem, idet alle omkostninger, som er betalt i Frankrig, refunderes fra Danmark.

Denne problematik er blevet taget op af en hollandsk statsborger, som havde arbejdet i Frankrig for et hollandsk firma, og som gjorde indsigelse mod, at han skulle betale fransk social skat af sine hollandske privattegnede livsvarige pensioner (rente viagères à titre onéreux). Spørgsmålet har været forelagt for Europa Domstolen til en såkaldt præjudiciel afgørelse, hvor domstolen skulle tage stilling til, om det var i overensstemmelse med EU-retten, herunder den nævnte forordning nummer 1408/71 14. juni 1971, at Frankrig opkrævede sociale skatter af den pågældendes kapitalindkomster til trods for, at vedkommende var tilknyttet et hollandsk socialt sikringssystem. Europadomstolen traf afgørelse i den såkaldte Ruyter-sag (sag no. C-623/13) den 26. februar 2015, hvor domstolen har afgjort, at det var i strid med EU-retten, at Frankrig opkrævede sociale skatter af kapitalindkomster fra udlandet hos arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og disses familiemedlemmer, der flytter til et andet land indenfor Fællesskabet, når disse er tilknyttet et socialt sikringssystem i et andet EU-land, idet dette ansås for at være i strid med reglerne om fri bevægelighed indenfor Fællesskabet.

Afgørelsen gik altså Frankrig imod, og Frankrig har efterfølgende meddelt, at man vil respektere afgørelsen og tilpasse sin lovgivning, således at den kommer i overensstemmelse med afgørelsen.

Den franske højesteret i administrative spørgsmål, Conseil d’Etat, har i en afgørelse den 27. juli 2015 bekræftet, at det er muligt at søge de betalte sociale skatter for skatteårene 2013 og 2014 af sine samlede kapitalindkomster tilbagebetalt fra skattevæsenet.

Kontakt den Franske Assistance, såfremt du er i en situation, hvor du har betalt sociale skatter af din kapitalindkomst eller af din pension. Jeg bistår med tilbagesøgning og det praktiske forbundet hermed!